Avís legal

Delibera – Serveis de Participació Interactiva, en compliment del deure d’informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, INFORMA que és l'entitat titular de la present web www.deliberaweb.cat i totes les seccions i continguts en ella disponibles. 


Delibera amb CIF B62829247, té el seu domicili social a la Plaça Catalunya, núm. 9 5è i codi postal 08002 de Barcelona – Catalunya-. 


CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS DE LA WEB:

Delibera és una marca registrada per Delibera - Serveis de Participació Interactiva S.L. i per tant, no es pot fer una comercialització  dels seus mètodes, procediments i materials sense autorització prèvia.  No obstant això, es permet la generació d'obres derivades sota la llicència Creative Commons del tipus Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual.

 Aquesta llicència permet possibles obres derivades i la seva distribució la qual s'ha de fer amb els mateixos criteris que regula l'obra original. No es permet fer un ús comercial de l'obra original ni de les obres derivades.

L'accés a aquesta web titularitat de Delibera és para: 

- Particulars i organitzacions no lucratives poden utilitzar Deliberaweb de forma lliure i gratuïta.

- Institucions públiques, empreses i activitats comercials han de sol•licitar un pressupost a info@delibera.info

 

Aquesta web està dirigida a persones majors de 14 anys i amb plena capacitat d'obrar i ha estat dissenyada i desenvolupada complint amb el que es disposa en la legislació espanyola, estant subjecta a la normativa de protecció de dades de caràcter personal, serveis de la societat de la informació i propietat intel•lectual. 

No es permetrà en cap moment, vulnerar legítims drets i interessos de tercers (atemptant contra el dret a l'honor i la intimitat personal o infringint drets de propietat intel•lectual), emprar aquesta web o els seus continguts amb finalitats comercials o lucratius.

Vostè ha accedit a la nostra web pel que se li considera USUARI de la mateixa, i accepta des del primer moment les nostres CONDICIONS D'ÚS establertes en aquest AVÍS LEGAL, així com també la POLÍTICA DE PRIVACITAT.

Delibera es reserva el dret a denegar o retirar l'accés d'un USUARI al seu web o a determinades seccions o serveis, sense previ avís i sempre a instància pròpia. Aquesta restricció esdevindrà per l'ús indegut de la web o l'incompliment de les condicions recollides en la mateixa. 

Aquest espai web utilitza “cookies” de sessió, per al seu correcte funcionament. Una “cookies” de sessió és aquella que es crea en entrar en l'espai amb un nom d'usuari i contrasenya i s'elimina en tancar el navegador utilitzat.

Delibera podrà modificar les presents condicions d'ús en qualsevol moment, publicant-les en aquesta web i en la mateixa forma que les actuals. En qualsevol cas les condicions que s'estipulin seran sempre conforme als estàndards o bones pràctiques nacionals o internacionals, relatives als serveis de la societat de la informació i seguretat informàtica.


ACCESSIBILITAT

Aquesta web està dissenyada per poder ser visitada en plena funcionalitat a través dels navegadors d'ús més comú. Delibera en el seu interès de donar als seus USUARIS una pàgina web de qualitat i amb plena funcionalitat, procurarà mantenir aquesta web accessible i amb les menors limitacions per als USUARIS.


RESPONSABILITAT DE L'USUARI

Com a usuari d'aquesta web, assumeix la plena i única responsabilitat de l'ús de la mateixa, NO sent Delibera responsable d'un ús indegut, o de les fallades, errors o similars que pogués genera la seva inobservança o temeritat en l'accés al nostre portal. 

Delibera no acceptarà USUARIS menors de 14 anys, en aquelles seccions o serveis que requereixin d'una autenticació, de conformitat amb el que es disposa en l'article 13 del Reial decret 1720/2007.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de Propietat Industrial del Sistema integral de participació DELIBERA inclouen la marca “DELIBERA” i el gràfic, registrat en l'Oficina comunitària de Marques (OAMI, Alacant, Espanya) sota el nº 2632206 per distingir els diferents productes i serveis. 

Delibera respecta els drets de propietat intel•lectual, per la qual cosa qualsevol contingut que pogués ser de titularitat d'un tercer, mantindrà tots els seus drets i seran respectats. 


MESURES DE SEGURETAT DE LA WEB

Delibera ha adoptat mesures de seguretat per garantir el bon servei d'aquesta web. Delibera disposa d'equips dotats de FIREWALL i la seva pàgina web es troba allotjada en un servidor que disposa de mesures de seguretat, físiques i tècniques que eviten els accessos de tercers no autoritzats. Sobre aquesta pàgina web es realitza còpia de seguretat i s'empra l'estàndard de seguretat web SSL, amb un xifrat de 128 bits. 

Com a usuari, és recomanable que empri equips dotats d'antivirus i firewall per evitar accessos indeguts o fraudulents al seu equip.


EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

Delibera queda totalment eximit com a titular d'aquesta web, per l'ús indegut, il•lícit o fraudulent de la mateixa. 

Delibera – Serveis de Participació Interactiva, amb CIF B62829247, té el seu domicili social a la Plaça Catalunya, núm. 9 5è i codi postal 08005 de Barcelona – Catalunya-, en compliment del que es disposa en l'article 16 de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, NO SERÀ responsable dels continguts abocats, informació o dades proporcionades pels seus USUARIS o per tercers aliens a Delibera. 

En cas que Delibera tingués coneixement que el contingut subministrat i difós per un USUARI fos il•lícit o lesionés béns o drets d'un tercer, obrarà amb la diligència deguda per a la retirada de les dades o informació referida, o impedint l'accés als mateixos. 

Delibera no garanteix la disponibilitat ininterrompuda ni la continuïtat del funcionament de la web i es reserva el dret a suspendre temporalment l'accés a la mateixa o a qualsevol de les seves seccions o serveis en cas d'avaria tècnica o canvis tecnològics que així ho requereixin.

Delibera no assumeix responsabilitat civil, penal o administrativa alguna per l'incorrecte o abusiu ús que els USUARIS poguessin fer d'aquesta web, col•laborant amb les autoritats, administracions públiques i òrgans pertinents per al correcte compliment de les normes legals vigents.

L'incompliment de les presents condicions podrà donar lloc a l'exercici d'accions legals, –civils o penals- per part de Delibera enfront d'aquells USUARIS que vulnerin el que es disposa en les mateixes.