Els socis i les sòcies
Article 5.
Les persones que obtenen la condició de soci o sòcia d’Òmnium Cultural, segons determina l’article 4,
gaudeixen d’igualtat de drets i de deures, tant actius com passius. La Junta Directiva té capacitat per
fixar una quota mínima per associar-se.
Comments (2087)