Denominació, objecte i domicili
Article 2.
L’Associació té per objecte el foment, el desenvolupament i la defensa de la llengua i de la cultura catalanes en tots els àmbits de la ciència, les arts, les lletres, el pensament i els mitjans de comunicació, en tots els sectors de la societat i també davant de les institucions, organismes i entitats públiques o privades quan escaigui. Igualment impulsa i defensa la plena recuperació col·lectiva de la identitat de la nació catalana.

El català és la llengua oficial de l’entitat.
Comments (2030)