2: Com afavorir l'accés a la informació i la transparència públiques?
View the results for this forum   
You are viewing the results organized by item number. Order items by level of agreement.   

1.Simplificar les estructures polítiques per propiciar la transparència

La simplicitat de les estructures polítiques propicia la transparència i el control de les decisions per la facilitat d'accés a tots els nivells polítics i funcionarials.

Més informació d'aquesta proposta en aquest enllaç 


(8 / 62%)

(3 / 23%)

(2 / 15%)
   
 
 Number of assessments : 13

Comments (1)
Sempre i quan la simplicitat no sigui l'excusa per concentrar el poder en poques mans i dificultar el seu control.
Written by Carles Marc at 27 / 05 / 2015


2. Àmplia autonomia municipal afavoreix el bon govern

Un grau generós d'autonomia municipal afavoreix el bon govern, perquè facilita la proximitat i la participació real dels ciutadans.

Més informació d'aquesta proposta en aquest enllaç  


(9 / 64%)

(4 / 29%)

(1 / 7%)
   
 
 Number of assessments : 14

Comments (3)
En general sembla raonable aplicar el principi de subsidiarietat, a fons i de debò, a tots nivells, començant pel barri i acabant a les Nacions Unides
Written by j_camprubi at 10 / 05 / 2015

A més, el principi de subsidiarietat pot facilitar la participació i el control de la ciutadania
Written by francinap at 12 / 05 / 2015

Sempre i quan no es descuidi el seu control i supervisió, que pot ser a càrrec d'organismes impulsats per la ciutadania
Written by Carles Marc at 27 / 05 / 2015


3. Aprendre dels països que afavoreixen la transparència i l'accés a la informació oficial

Els països menys corruptes tenen una política de transparència i accés a la documentació oficial ben delimitada per les lleis. Per exemple, Suècia és un dels països més ben situats en l'Índex de pressupost obert. Dinamarca, Finlàndia, Nova Zelanda i Suècia són països que promouen el màxim accés públic a la informació oficial, a més de la participació dels ciutadans en el procés d'elaboració del pressupost dels governs.

Més informació d'aquesta proposta en aquest enllaç  


(14 / 100%)
 
 
 Number of assessments : 14

Comments (1)
S'hauria de poder concretar com participar en el procés d'elaboració del pressupost, podria ser en la declaració de la renda i en els moments que es liquiden impostos. També cal preveure el seguiment del pressupost i la valoració en el moment de la liquidació.
Written by fmadaula at 21 / 05 / 2015


4. Sistema col·legiat de presa de decisions a tots nivells

Un factor favorable contra la corrupció és establir un sistema col·legiat de presa de decisions a tots els nivells.  

Més informació d'aquesta proposta en aquest enllaç  


(5 / 38%)

(4 / 31%)

(3 / 23%)

(1 / 8%)
    
 
 Number of assessments : 13

Comments (3)
Més que un sistema col·legiat, ens cal sistemes de decisió més participatius i directes
Written by francinap at 12 / 05 / 2015

D'acord.
Written by fmadaula at 21 / 05 / 2015

D'acord allà on no siguin possibles, per les especificitats concretes, els sistemes més participatius i directes
Written by Carles Marc at 27 / 05 / 2015


5. Transparència pública total amb excepcions ben argumentades i limitades en el temps.

La base de la transparència de les administracions públiques, gestores dels interessos del poble, és el caràcter publicable i publicat de tot document tancat, sense excepcions prèvies ni generals. Quan un responsable polític consideri que un document no s’ha de publicar ha de justificar pública i documentadament la seva decisió, tot indicant per quant de temps. Qualsevol persona, d’entre la ciutadania, pot impugnar aquesta decisió i la justícia s’ha de pronunciar sobre la publicació en funció de les raons exposades. Passat el termini acceptat, la ciutadania i les seves organitzacions especialitzades valoraran si la decisió va ser justificada i, en cas que no, demanaran responsabilitats polítiques.

Més informació d'aquesta proposta en aquest enllaç  


(10 / 67%)

(3 / 20%)

(1 / 7%)

(1 / 7%)
    
 
 Number of assessments : 15

6. La transparència, la participació i la punició com a eines contra la corrupció

La corrupció treballa a l'ombra. El primer pas per combatre la corrupció és la transparència. Els contribuents han de poder saber en què, on, quan i perquè es gasta fins l'últim cèntim dels diners que surten dels impostos que tots paguem. Cal justificar tota despesa, tota inversió, publicar-la, i que sigui accessible als mitjans.

Més informació d'aquesta proposta en aquest enllaç   


(13 / 93%)

(1 / 7%)
  
 
 Number of assessments : 14

Comments (2)
A la definició de Transparència, Transparency International inclou l'"accountability" o sigui, rendiment de comptes, cosa que aquí no es té present (i així surten qualificacions tan teòricament excel·lents
Written by ACistero at 15 / 05 / 2015

Impecable observació la d'Acistero
Written by Carles Marc at 27 / 05 / 2015


7. Accés a les declaració tributària totes les organitzacions:  institucions, sindicats, ONG, esglésies i partits polítics

Dret a l'accés a la informació de la declaració i tributació sobre beneficis de totes les organitzacions. De la mateixa manera que la ciutadania està obligada a presentar una declaració de renda, i les empreses han de presentar els seus balanços i els seus comptes d’explotació, també ho han de fer totes les entitats, les  organitzacions, les  institucions, els sindicats, les ONG, les esglésies i els partits polítics. 

Més informació d'aquesta proposta en aquest enllaç   

 


(9 / 69%)

(4 / 31%)
  
 
 Number of assessments : 13

Comments (2)
Accés al balanç econòmic, no totes les organitzacions tributen ni tenen beneficis.
Written by fmadaula at 21 / 05 / 2015

Caldria augmentar els recursos i mitjans destinats a la Inspecció Tributària
Written by Carles Marc at 27 / 05 / 2015


8. Control dels ingressos i la despesa pública mitjançant Internet.

Publicar a Internet tots els ingressos i les despeses de totes les administracions públiques, de forma clara i comprensible pels ciutadans. Ha d'incloure una comparativa amb els pressupostos prèviament aprovats per comprovar la seva correcta aplicació i descobrir-ne els desviaments. Les despeses d’anys anteriors haurien de quedar clarament arxivades per poder comprovar-ne el rendiment, i eficàcia de les inversions realitzades. 

Més informació d'aquesta proposta en aquest enllaç

 


(8 / 62%)

(4 / 31%)

(1 / 8%)
   
 
 Number of assessments : 13

Comments (2)
És això, lo de l'Observatori Municipal del Deute?
Written by Carles Marc at 27 / 05 / 2015

Me gusta la idea y el planteamiento pero me pregunto cómo se evaluaría el "rendiment, i eficàcia de les inversions realitzades". En base a lo que hubiera previsto la administración de turno? si fuera así, se curan en salud, indican desde el inicio rendimiento bajo o moderado y si resulta ser más todo aplausos... a menos que hubiera un sistema para decidir que se invierte, donde, etc. de acuerdo con los presupuestos.
Written by alvaro.alcalde at 07 / 06 / 2015


9. Accés a la informació fiscal de les persones físiques, jurídiques, empreses i entitats

Tothom ha de tenir accés gratuït a TOTES les declaracions efectuades per totes les persones físiques i jurídiques, per empreses i entitats siguin del tipus que siguin. 

Més informació d'aquesta proposta en aquest enllaç

 


(3 / 23%)

(3 / 23%)

(4 / 31%)

(2 / 15%)

(1 / 8%)
     
 
 Number of assessments : 13

Comments (4)
Caldrà veure com fer compatible això amb la prevenció dels robatoris i segrestos per obtenir rescats de gent rica, si ho és de manera lícita.
Written by j_camprubi at 10 / 05 / 2015

Potser sigui incompatible amb la protecció de dades. Es millor que s'hagi de sol·licitar i justificar l'accés a la informació de les persones físiques. Pot haver-hi interessos obscurs sobre els que ens hàgim de protegir
Written by francinap at 12 / 05 / 2015

D'cord
Written by fmadaula at 21 / 05 / 2015

D'acord amb l'observació de francinap
Written by Carles Marc at 27 / 05 / 2015


10. El patrimoni personal del polític ha d'estar ben controlat per detectar-ne increments inexplicats.

Preveure mesures de transparència i antocorrupció, de manera que qualsevol que entri a la política asseguri no enriquirse fraudulentament.

Més informació d'aquesta proposta en aquest enllaç

 


(9 / 69%)

(4 / 31%)
  
 
 Number of assessments : 13

Comments (3)
Insisteixo en la necessitat de més cultura que control. Si controlem un partit i després de sentenciar dos tresorers ningú conclou jurídicament que el partit s'ha enriquit... de què serveix el control?
Written by j_camprubi at 10 / 05 / 2015

D'acord
Written by fmadaula at 21 / 05 / 2015

Són actuacions complementàries, no pas incompatibles
Written by Carles Marc at 27 / 05 / 2015


11. Transparència econòmica i també política: informació del que està treballant el govern i el parlament

Vetllar per l'aplicació dels pressupostos (participatius!). Exposar a mirada pública les decisions polítiques tant del govern com del parlament: esborranys, informes, agenda del govern, continguts de comissions i plens. Registre de lobbys./  Resums dels debats parlamentaris, amb explicació del més rellevant en llenguatge planer. Informació dels vots dels plens i de les comissions sobre els temes sensibles.

Més informació d'aquesta proposta en aquets enllaços: primer i segon 

 


(10 / 83%)

(1 / 8%)

(1 / 8%)
   
 
 Number of assessments : 12

Comments (1)
Totalmente a favor que se publique todo, pero sobretodo crear un sistema lo suficientemente organizado y "user-friendly" para que todo el mundo pueda informarse, de poco sirve tener toda esta información "cogiendo polvo" en algún servidor. Resulta muy fácil para una administración o gobierno aceptar estoy y hacer un sistema tan farragoso que nadie lo use.
Written by alvaro.alcalde at 07 / 06 / 2015


<< Anar a llista fòrums reptes                                                                        Anar al fòrum repte 3 >>
 

General comments

En general, trobo a faltar la referència a l'"accountability" (el rendiment de comptes). Un exemple clar són els polítics que no dimiteixen, al·legant que el seu pressumpte delicte ja ha prescrit (però que el van cometre!). El concepte és a la definició de T.I., però en el nostre país s'ha perdut pel camí.
Written by ACistero at 15 / 05 / 2015
D'acord amb Acistero
Written by Carles Marc at 27 / 05 / 2015