Línia estratègica 5. Desenvolupar actuacions per afavorir la intermodalitat

Cost total:655.000

Inici: 2008 Acabament:2012

 

Aquí et pots descarregar el document sencer
Si t'identifiques, els teus comentaris i valoracions sortiran signats.

Accés directe a Llistat de línies estratègiques

 

5.2. Fomentar l'adequació d'accessos i espais específics per a bicicletes
Desenvolupament de propostes encaminades a fomentar l’adequació d’accessos i espais específics per a bicicletes al transport públic per tal de potenciar i facilitar el seu ús. Es realitzarà un estudi de les infraestructures actuals d'accés i admissió de bicicletes en els diferents operadors de transport, urbans i interurbans, que servirà com a eina de suport per a determinar les necessitats reals i desenvolupar propostes d’actuació amb solucions tècniques i mecanismes concrets que d’una forma gradual i factible assegurin la seva millor adaptació Aquest estudi analitzarà el desenvolupament dels espais existents, els codis d’ús específic dels diferents operadors de transport, l’adaptació dels accessos actuals a les estacions, la creació d’aparcaments d’intercanvi i la modificació de normatives com a mecanismes per a millorar la intermodalitat.

Cost total:120000
Inici:2009 Acabament:2010
Comments (0)
5.1. Impulsar l'homogeneïtzació dels horaris i requisits d'admissió dels diferents operadors
Realització d’una proposta d’homogeneïtzació d’horaris i requisits d’admissió de la bicicleta al transport públic dirigida als diferents operadors. L’objectiu és facilitar la intermodalitat de la bicicleta amb altres tipus de transport públic, millorant les seves condicions d’accés i admissió a aquests, a fi de potenciar el seu ús. Per a impulsar aquesta acció, es concretaran propostes d’actuació específiques segons el tipus de transport, tenint en compte la seva situació actual d’adaptació a la bicicletes i les seves possibilitats de millora.

Cost total:15.000
Inici:2008 Acabament:2008
Comments (1)
5.3. Elaborar i impulsar una normativa d'adaptació de vehicles per al transport de bicicletes
Elaboració i impuls d’una normativa que reguli l’adaptació dels vehicles de transport públic per a portar bicicletes al seu interior, ja sigui mitjançant l’adequació d’espais específics, incorporant equipaments específics porta-bicicletes, o establint uns requisits mínims d’utilització i tracte de la bicicleta en el seu transport. La normativa també haurà d’incloure la senyalització d’espais, la coexistència amb altres usuaris del transport públic –accessos i espais per a PMR-, prioritats, la informació específica dirigida a ciclistes, així com el tipus de bitllet bicicleta/passatger.

Cost total:520.000
Inici:2009 Acabament:2012
Comments (0)


General comments
There are no comments.

Any general comment?:This forum has been assessed 6 times [Participate] [View the results for this forum]