Línia estratègica 4. Impulsar el desenvolupament de normativa específica

Cost total:771.000

Inici: 2008 Acabament:2012

 

Aquí et pots descarregar el document sencer
Si t'identifiques, els teus comentaris i valoracions sortiran signats.

Accés directe a Llistat de línies estratègiques
 

4.2. Desenvolupar un codi de senyalitzaci? uniforme i homogeni per tot el territori
Definició, disseny i implantació, mitjançant el desenvolupament d’una normativa específica, d’un codi de senyalització de vies ciclistes que sigui comú per tot el territori Català. El codi de senyalització haurà de tenir en compte:
• La uniformitat en el disseny, que faciliti el reconeixement dels espais per a bicicletes i ofereixi una visió homogènia per a tota la xarxa.
• La diferenciació dels tipus de via (nacional, regional i local) i d’ús.
• La limitació de la velocitat de zones específiques i d’ús restringit.
• La circulació i priorització dels diferents mitjans de desplaçament.
• La ubicació dels ciclistes en cruïlles i espais compartits.
• L’orientació del ciclista mitjançant plafons d’informació general dels itineraris i xarxes urbanes.
• Altres.

Cost total:540.000
Inici:2008 Acabament:2012
Comments (0)
4.1. Impulsar l?adaptaci? de la normativa de tr?nsit existent als requeriments de la bicicleta i les vies ciclistes
Elaboració d’un estudi per a la redacció d’una proposta de modificació de la normativa de trànsit actual a fi d’adaptar-la a la problemàtica real de la bicicleta i del territori de Catalunya. La proposta de modificació de la normativa haurà de contemplar com a mínim, el Reglament general de circulació sobre les noves vies ciclistes (velocitat, prioritats, etc.), i la regulació d’espais, usos i seguretat viària. Per a la realització de l’estudi es crearà una comissió d’experts de la Generalitat de Catalunya, que inclourà, entre d’altres, representants de mobilitat, trànsit, carreteres i normativa. La realització d’un anàlisi previ de les normatives i experiències d’altres territoris i països serà un treball de gran utilitat per a la realització d’aquest estudi.

Cost total:66.000
Inici:2009 Acabament:2011
Comments (0)
4.3. Impulsar l'asseguran?a voluntària per als ciclistes
Impulsar l’oferiment d’una assegurança específica per a bicicletes que cobreixi la responsabilitat civil del conductor de la bicicleta quan aquest sigui civilment responsable, quan per fets de la circulació es produeixen danys a tercers, tant corporals com materials, fins a una quantia limitada. Per a l’impuls de productes atractius als ciclistes, es realitzaran accions de partenariat amb empreses asseguradores i representants d’usuaris, així com campanyes informatives i de promoció específiques.

Cost total:165.000
Inici:2010 Acabament:2011
Comments (0)


General comments
There are no comments.

Any general comment?:This forum has been assessed 9 times [Participate] [View the results for this forum]