<< Anar a llista dels fòrums                                                                                       Anar al fòrum del repte 3 >>

 

Dins l'escala de colors      

marca en verd  les propostes que consideres més efectives per evitar o combatre la corrupció i,

en vermell  les que consideres menys efectives. En gris,  si no saps o vols valorar la proposta.

Si vols, pots canviar la teva marca clicant Eliminar i tornant a marcar,

quan els comentaris d'altres et convencin del canvi.

També pots fer els teus Comentaris amb arguments sobre la teva valoració.

1.Simplificar les estructures polítiques per propiciar la transparència

La simplicitat de les estructures polítiques propicia la transparència i el control de les decisions per la facilitat d'accés a tots els nivells polítics i funcionarials.

Més informació d'aquesta proposta en aquest enllaç 

Comments (1)

2. Àmplia autonomia municipal afavoreix el bon govern

Un grau generós d'autonomia municipal afavoreix el bon govern, perquè facilita la proximitat i la participació real dels ciutadans.

Més informació d'aquesta proposta en aquest enllaç  

Comments (3)

3. Aprendre dels països que afavoreixen la transparència i l'accés a la informació oficial

Els països menys corruptes tenen una política de transparència i accés a la documentació oficial ben delimitada per les lleis. Per exemple, Suècia és un dels països més ben situats en l'Índex de pressupost obert. Dinamarca, Finlàndia, Nova Zelanda i Suècia són països que promouen el màxim accés públic a la informació oficial, a més de la participació dels ciutadans en el procés d'elaboració del pressupost dels governs.

Més informació d'aquesta proposta en aquest enllaç  

Comments (1)

4. Sistema col·legiat de presa de decisions a tots nivells

Un factor favorable contra la corrupció és establir un sistema col·legiat de presa de decisions a tots els nivells.  

Més informació d'aquesta proposta en aquest enllaç  

Comments (3)

5. Transparència pública total amb excepcions ben argumentades i limitades en el temps.

La base de la transparència de les administracions públiques, gestores dels interessos del poble, és el caràcter publicable i publicat de tot document tancat, sense excepcions prèvies ni generals. Quan un responsable polític consideri que un document no s’ha de publicar ha de justificar pública i documentadament la seva decisió, tot indicant per quant de temps. Qualsevol persona, d’entre la ciutadania, pot impugnar aquesta decisió i la justícia s’ha de pronunciar sobre la publicació en funció de les raons exposades. Passat el termini acceptat, la ciutadania i les seves organitzacions especialitzades valoraran si la decisió va ser justificada i, en cas que no, demanaran responsabilitats polítiques.

Més informació d'aquesta proposta en aquest enllaç  

Comments (0)

6. La transparència, la participació i la punició com a eines contra la corrupció

La corrupció treballa a l'ombra. El primer pas per combatre la corrupció és la transparència. Els contribuents han de poder saber en què, on, quan i perquè es gasta fins l'últim cèntim dels diners que surten dels impostos que tots paguem. Cal justificar tota despesa, tota inversió, publicar-la, i que sigui accessible als mitjans.

Més informació d'aquesta proposta en aquest enllaç   

Comments (2)

7. Accés a les declaració tributària totes les organitzacions:  institucions, sindicats, ONG, esglésies i partits polítics

Dret a l'accés a la informació de la declaració i tributació sobre beneficis de totes les organitzacions. De la mateixa manera que la ciutadania està obligada a presentar una declaració de renda, i les empreses han de presentar els seus balanços i els seus comptes d’explotació, també ho han de fer totes les entitats, les  organitzacions, les  institucions, els sindicats, les ONG, les esglésies i els partits polítics. 

Més informació d'aquesta proposta en aquest enllaç   

 

Comments (2)

8. Control dels ingressos i la despesa pública mitjançant Internet.

Publicar a Internet tots els ingressos i les despeses de totes les administracions públiques, de forma clara i comprensible pels ciutadans. Ha d'incloure una comparativa amb els pressupostos prèviament aprovats per comprovar la seva correcta aplicació i descobrir-ne els desviaments. Les despeses d’anys anteriors haurien de quedar clarament arxivades per poder comprovar-ne el rendiment, i eficàcia de les inversions realitzades. 

Més informació d'aquesta proposta en aquest enllaç

 

Comments (2)

9. Accés a la informació fiscal de les persones físiques, jurídiques, empreses i entitats

Tothom ha de tenir accés gratuït a TOTES les declaracions efectuades per totes les persones físiques i jurídiques, per empreses i entitats siguin del tipus que siguin. 

Més informació d'aquesta proposta en aquest enllaç

 

Comments (4)

10. El patrimoni personal del polític ha d'estar ben controlat per detectar-ne increments inexplicats.

Preveure mesures de transparència i antocorrupció, de manera que qualsevol que entri a la política asseguri no enriquirse fraudulentament.

Més informació d'aquesta proposta en aquest enllaç

 

Comments (3)

11. Transparència econòmica i també política: informació del que està treballant el govern i el parlament

Vetllar per l'aplicació dels pressupostos (participatius!). Exposar a mirada pública les decisions polítiques tant del govern com del parlament: esborranys, informes, agenda del govern, continguts de comissions i plens. Registre de lobbys./  Resums dels debats parlamentaris, amb explicació del més rellevant en llenguatge planer. Informació dels vots dels plens i de les comissions sobre els temes sensibles.

Més informació d'aquesta proposta en aquets enllaços: primer i segon 

 

Comments (1)
<< Anar a llista fòrums reptes                                                                        Anar al fòrum repte 3 >>


General comments
En general, trobo a faltar la referència a l'"accountability" (el rendiment de comptes). Un exemple clar són els polítics que no dimiteixen, al·legant que el seu pressumpte delicte ja ha prescrit (però que el van cometre!). El concepte és a la definició de T.I., però en el nostre país s'ha perdut pel camí.
Written by ACistero at 15 / 05 / 2015
D'acord amb Acistero
Written by Carles Marc at 27 / 05 / 2015


This forum has been assessed 147 times [Participate] [View the results for this forum]