Línia estratègica 1. Identificar, planificar, dissenyar i construir una xarxa territorial

Cost total:9.588.000
Inici: 2008 Acabament:2012

Aquí et pots descarregar el document sencer
Si t'identifiques, els teus comentaris i valoracions sortiran signats.


Accés directe a Llistat de línies estratègiques

1.2. Dissenyar una xarxa bàsica de la bicicleta a Catalunya
Disseny i desenvolupament d’una xarxa bàsica que actuï com a xarxa vertebradora i cohesionadora de la infrastructura ciclista a escala municipal, comarcal i nacional. La definició de la xarxa es basarà, per una banda, en les infrastructures ja existents (unint carreteres en desús i vies potencialment ciclistes, locals i regionals, dins d’una senyalització i un marketing comú) i, per l’altra, en el desenvolupament de noves infrastructures que permetin cohesionar les existents i ampliar la xarxa en aquells punts on es consideri rellevant. Aquesta acció es podrà realitzar de forma paral·lela a l’anterior, la creació de l’inventari de pistes-bici i sendes ciclables, doncs el disseny de la xarxa bàsica ha de seguir un criteris de coherència, de vertebració, comunicació i continuïtat, independentment de les vies i infraestructures ciclistes locals que puguin existir. Aquestes últimes hauran de buscar la connexió amb la xarxa bàsica.

Cost total:100000
Inici:2008 Acabament:2009
Comments (1)
1.1. Crear un inventari de camins i vies ciclistes
Elaboració d’un estudi amb l’objectiu de recollir en un inventari únic, a nivell de Catalunya, tots els camins i vies secundàries i/o en desús que puguin ser susceptibles de convertir-se en pistes-bici o sendes ciclables així com els itineraris habilitats i senyalitzats per anar en bicicleta ja existents.
L’estudi ha d’incloure la informació necessària que permeti valorar la situació actual de totes les vies identificades i la potencialitat d’aquestes com a possibles vies ciclistes. Aquest inventari serà una eina de gran utilitat per al disseny de la xarxa bàsica de la bicicleta a Catalunya.

Cost total:260000
Inici:2008 Acabament:2010
Comments (1)
1.3. Definir uns estàndards tècnics de disseny de carrils-bici
Realització i implantació d’un manual - guia pràctica que estableixi uns estàndards tècnics de disseny de vies ciclistes, que seran comuns per a tot el territori, i que es consideraran requeriments específics segons el tipus de via i el seu ús. El manual anirà dirigit als responsables del desenvolupament de vies ciclistes, urbanes i interurbanes, i inclourà, entre d’altres, aspectes com: metodologia de disseny, tipologies de vies ciclistes, tipologies d’encreuaments i requeriments tècnics associats, elements de pacificació del trànsit, tipologies de plataformes i ferms i els seus criteris d’utilització, tipologies d’estacionament – pàrkings i les seves normatives i requeriments funcionals, criteris de senyalització, estàndards de dimensions aconsellades, tipologia i característiques del mobiliari, tipus d’enllumenat, i característiques tècniques i aspectes relacionats amb el manteniment de les vies.

Cost total:54000
Inici:2008 Acabament:2008
Comments (0)
1.4. Fomentar la planificació urbana
Desenvolupament d’una política que fomenti la planificació d'infrastructures per a la millora de la mobilitat de la bicicleta a nivell urbà, i que promogui entre els ens locals la introducció de la bicicleta als plans de desenvolupament territorial, urbanístics i pressupostaris. L’objectiu és fer que la bicicleta es converteixi en un dels eixos de les polítiques locals del futur en alineació amb la nova aposta pública per la recerca d’una mobilitat més sostenible. Amb aquest objectiu, es realitzaran diverses accions a fi de promoure entre les administracions locals actuacions que suposin: augment de km bicicleta, millora de connexió interurbana, senyalització, eliminació d’elements a les vies que dificulten la mobilitat, mobiliari, pacificació del trànsit, i accés preferent per bicicletes a parcs, espais públics i escoles, entre d’altres.

Cost total:3072000
Inici:2009 Acabament:2012
Comments (1)
1.5. Fomentar la planificació de la xarxa comarcal
Desenvolupament d’una política que fomenti la planificació d'infrastructures per a la millora de la mobilitat de la bicicleta a nivell comarcal, i que promogui entre les diferents comarques la introducció de la bicicleta als plans de desenvolupament territorial, urbanístics i pressupostaris. L’objectiu és fer que la bicicleta es converteixi en un dels eixos de les polítiques comarcals del futur en alineació amb la nova aposta pública per la recerca d’una mobilitat més sostenible. Amb aquest objectiu, es realitzaran diverses accions a fi de promoure entre les administracions comarcals actuacions que suposin: augment de km bicicleta, millora de connexió, senyalització, eliminació d’elements a les vies que dificulten la mobilitat, mobiliari, pacificació del trànsit, i accés preferent per bicicletes a parcs, espais públics i escoles, entre d’altres.

Cost total:3072000
Inici:2009 Acabament:2012
Comments (0)
1.6. Impulsar la construcció de la xarxa bàsica territorial
Elaboració i implantació d’un pla d’acció per al desenvolupament de la primera fase de construcció de la xarxa territorial. Aquest pla inclourà per aquesta primera fase: les infrastructures ciclistes a desenvolupar (km carrils-bici, zones de pacificació de trànsit, etc.), l’adopció de la bicicleta en les respectives polítiques locals, les accions a prendre segons el Pla Estratègic de la Bicicleta a Catalunya respecte al desenvolupament de la Xarxa, i la identificació dels responsables de la seva execució. Per la realització d’aquesta fase es prendrà com a punt de partida el resultat obtingut del desenvolupament de la línia d’acció: Disseny d’una xarxa bàsica de la bicicleta a Catalunya.

Cost total:3030000
Inici:2011 Acabament:2012
Comments (0)


General comments
www.euro-mobility-solution.es Ubicats a Alcover tenim les coneixements necessaris per a redactar, planificar i executar,plans de de desenvolupament de la mobilitat dolça en municipis i comarques en els àmbits de: la mobilitat laboral i de mercaderies, la mobilitat ciutadana i la promoció turística mitjançant la instal·lació d'infraestructures de pàrquing segur, càrrega, serveis, completament automatitzats i compatibles entre ells. Atentament Ani Puig 662176485
Written by Usuari 21ffb697 at 22 / 03 / 2019

Any general comment?:This forum has been assessed 20 times [Participate] [View the results for this forum]