3. Com objectivar criteris subjectius
View the results for this forum   
You are viewing the results organized by item number. Order items by level of agreement.   

1. L'objetivació dels criteris facilita la seva valoració.


(1 / 100%)
 
 
 Number of assessments : 1

2. Una definició exhaustiva de l'objecte contractual i la inclusió de la perspectiva social (de defensa dels drets humans, per exemple) és clau per poder introduir criteris encaminats a promoure la defensa dels drets humans en les diferents fases dels procediments d'adjudicació: com a requisit de solvència, com a criteri d'adjudicació o com a condició especial d'execució.


(1 / 100%)
 
 
 Number of assessments : 1

3. Com més objectius i precisos siguin els criteris, més es dificultarà la impugnació de la licitació en diferents formes a) s'hi impugna el plec, b) s'impugna la valoració o c) s’impugna l'adjudicació perquè no s'ha motivat suficientment la valoració.


(1 / 100%)
 
 
 Number of assessments : 1

4. Com més objectius i precisos són els criteris d'avaluació més podrem controlar la discrecionalitat o arbitrarietat tècnica.(1 / 100%)
 
 
 Number of assessments : 1

5. Si ampliem la precisió en l'objectivació, tot i que això requereix un esforç tècnic inicial major: a) serà més fàcil  incloure elements de defensa als drets humans en els criteris d'adjudicació, b) es farà més senzill el treball de tècniques i tècnics, i c) s’incentivarà que hi hagi un impuls polític orientat a protegir els drets humans a través de la contractació pública.(1 / 100%)
 
 
 Number of assessments : 1

6. A vegades convertir un criteri de judici de valor en un criteri de fórmula matemàtica, té com a conseqüència que es perden matisos. És a dir, pot arribar a ser contraproduent intentar formular com a fórmula matemàtica qualsevol criteri.

(1 / 100%)
 
 
 Number of assessments : 1

<<< Pàgina d'inici                                                                                                               >>> Tema 4