Pla Estratègic de la Bicicleta
View the results for this forum   
You are viewing the results organized by item number. Order items by level of agreement.   

2.2. Fomentar el desenvolupament de mesures de pacificació del trànsit a les zones urbanes
Disseny i desenvolupament d’un pla per a fomentar la introducció de mesures de pacificació del trànsit dins dels Plans de Trànsit i Urbanístics locals. Aquest pla ha de tenir com a objectiu principal fomentar la planificació de mesures per part dels municipis per tal d’afavorir la mobilitat amb bicicleta com un element més dins del trànsit urbà.

Cost total:6000
Inici:2010 Acabament:2010

(2 / 100%)
 
 
 Number of assessments : 2

2.1. Definir una normativa de pacificació del trànsit
Desenvolupament d’una normativa que estableixi i reguli la creació de zones i mesures específiques per a la pacificació del trànsit a nivell de tot el territori. Aquesta normativa ha de permetre als tècnics locals i regionals oferir una major seguretat i continuïtat a les vies, tant a ciclistes com a vianants, disminuït la velocitat mitjana de circulació i augmentant la seguretat. La normativa ha de contemplar, entre d’altres, aspectes com: criteris per l’ordenació i classificació de zones de velocitat reduïda (zones residencials i d’oci, proximitats a escoles, accessos a serveis públics, zones comercials, etc.), la classificació jeràrquica de carreteres (segons velocitat, fluïdesa i composició del trànsit), l’organització de les vies d’acord a la bicicleta, la definició de criteris necessaris per la creació d’itineraris prioritaris per a ciclistes, etc.

Cost total:72000
Inici:2008 Acabament:2010

(3 / 75%)

(1 / 25%)
  
 
 Number of assessments : 4

2.3. Dissenyar un programa de manteniment i neteja d'infraestructures ciclistes
Definició d’un programa d’actuacions per tal de garantir el correcte manteniment i la neteja de les infrastructures ciclistes (vies, mobiliari, etc.) Aquest programa ha de contemplar aspectes relacionats amb: l'àmbit d’actuació, els processos de neteja i manteniment, la periodicitat, el pressupost associat i els responsables de la seva execució, aspectes tots ells que han de permetre donar una major seguretat de circulació als usuaris.

Cost total:20000
Inici:2009 Acabament:2009

(2 / 67%)

(1 / 33%)
  
 
 Number of assessments : 3